Αναπτυξιακά Προγράμματα

Υποστηρίζουμε με πληρότητα και με συστηματικό τρόπο τις ανάγκες Οργανισμών και Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αναζήτηση, διεκδίκηση και διαχείριση πόρων με στόχο την υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων σε επιλεγμένες περιοχές, τομείς ή κλάδους. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες του Δημοσίου Τομέα & της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ποικίλους τρόπους όπως:

 • Tην ταχεία ανάλυση επιμέρους ζητημάτων και τη διατύπωση γνώμης για τη λήψη αποφάσεων
 • Tην ad hoc παροχή συμβουλών/απόψεων με τη μορφή υπομνημάτων/σημειωμάτων
 • Tην εκπόνηση μελετών όπου διερευνώνται σε βάθος οι επιμέρους πτυχές διαφόρων ζητημάτων σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές
 • Tη συστηματική και διαρκή συμβουλευτική υποστήριξη

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν: Υποστήριξη για τον στρατηγικό σχεδιασμό σε αναπτυξιακά προγράμματα σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό ή/και κλαδικό επίπεδο, Τεχνική υποστήριξη οργανισμών και υπηρεσιών για την διαχείριση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, εξειδικευμένες έρευνες, μελέτες και αναλύσεις για την εφαρμογή πολιτικών σε αναπτυξιακά προγράμματα σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό ή και κλαδικό επίπεδο.

Υποστήριξη Επιχειρηματικότητας

Με εξειδικευμένη τεχνογνωσία, σημαντική εμπειρία, κατάλληλα εργαλεία και δεξιότητες υποστηρίζουμε ιδιωτικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις με μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται :

 • Διαχείριση & διοίκηση έργων και προγραμμάτων
 • Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας-βιωσιμότητας
 • Σύνταξη επενδυτικών σχεδίων & Business plans
 • Σχεδιασμός & διεξαγωγή ερευνών επιχειρησιακής βελτίωσης
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων, πρωτογενούς παραγωγής περιβαλλοντικής προσαρμογής κλπ.

Το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρουμε σε συνδυασμό με τη σοβαρότητα και υπευθυνότητα που μας χαρακτηρίζει, μας επιτρέπουν να προσεγγίζουμε ολιστικά τις επιχειρηματικές σας πρωτοβουλίες και δραστηριότητες. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει την ταχεία κατανόηση των αναγκών ή των απαιτήσεων σας, την αναγνώριση τυχόν κενών στους επιχειρηματικούς σας σχεδιασμούς και τη διατύπωση προτάσεων – λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Local Agrigates

Ένα νέο πεδίο υπηρεσιών το οποίο δημιουργήσαμε συνδυάζοντας την πολύχρονη εμπειρία μας από τον αγροτικό χώρο με σύγχρονα επιχειρησιακά εργαλεία.
Με εστίαση στη δημιουργία αξίας, συγκεντρώνουμε, αναλύουμε & αξιολογούμε πληροφορίες, από πολλαπλά πεδία και πηγές, με σκοπό την υποστήριξη στρατηγικών marketing Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό χώρο.
Προσεγγίζουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες προβολής του κάθε Οργανισμού βασιζόμενοι αποκλειστικά στο τρίπτυχο:

 • Ευελιξία & Προσαρμοστικότητα
 • Λειτουργικότητα & Απλότητα
 • Εγκυρότητα & Αξιοπιστία


Η θεματολογία και η συχνότητα της πληροφόρησης σχεδιάζονται και προδιαγράφονται από κοινού και η ροή των πληροφοριών γίνεται με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο που επιτρέπει την ενίσχυση των δεσμών του κάθε Οργανισμού με το target group του.

Περισσότερα …

Το έργο μας

Ομάδες Παραγωγών

Συλλογικότητα, συσπείρωση, μεγέθυνση. Ένα τρίπτυχο επιτυχίας το οποίο η Simbiosis υποστηρίζει με σθένος προτρέποντας παραγωγούς να οργανωθούν σε συλλογικά σχήματα με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και την αύξηση της διαπραγματευτικής τους δύναμης.

 • Υποστήριξη 25 επιχειρήσεων του συνεταιριστικού και εμπορικού δικαίου για την αναγνώρισή τους ως Οργανώσεις Παραγωγών και την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων
 • Ανάπτυξη και λειτουργία της θεματικής ενημερωτικής πύλης omadesparagogon.gr με χρήσιμο πληροφοριακό υλικό για την αναγνώριση και τη λειτουργία των συλλογικών σχημάτων
 • Διάθεση της ενημερωτικής πύλης omadesparagogon.gr για προβολή του έργου και των δραστηριότητας άτυπων και αναγνωρισμένων συλλογικών σχημάτων του πρωτογενή τομέα
 • Οργάνωση και συμμετοχή σε περισσότερες από 30 ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις προοπτικές των συλλογικών σχημάτων

Προγράμματα ΟΕΦ

Από το 2009 έχουμε στηρίξει με απόλυτη επιτυχία τον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων ΟΕΦ (Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων) δίνοντας πάντα έμφαση στην ουσία και όχι στον εντυπωσιασμό

 • 40 προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 20 εκ €
 • Απορρόφηση που ξεπερνά το 98% του προϋπολογισμού
 • Συντονισμός και εποπτεία άνω των 150 δράσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης, βιολογικής καλλιέργειας, εναλλακτικών τεχνικών καταπολέμησης του δάκου, κατάρτισης παραγωγών, ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και ιχνηλασιμότητας
 • Παρακολούθηση άνω των 100 δράσεων προμήθειας και διανομής εξοπλισμού παραγωγής και συγκομιδής σε παραγωγούς, βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων, αναβάθμισης μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής, αποθήκευσης και τυποποίησης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών
 • Συνεργασία με πάνω από 250 προμηθευτές, γεωτεχνικούς συμβούλους, τραπεζικά στελέχη, λογιστές και υπηρεσιακά στελέχη Δημοσίων φορέων
 • Πλήρης ανταπόκριση στις απαιτήσεις που διατυπώθηκαν στους 150 ελέγχους που πραγματοποίησαν στελέχη των ΔΑΟΚ, του ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ

Επενδύσεις

Ο αγρο-διατροφικός τομέας είναι ένα πεδίο στο οποίο διαχρονικά καταγράφεται σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον αυτό κατά καιρούς εντείνεται από τα προγράμματα ενίσχυσης επενδύσεων που αφορούν την πρωτογενή παραγωγή ή τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή τροφίμων αλλά και άλλων προϊόντων (π.χ. βαμβάκι, καπνός, βιοκαύσιμα κλπ). Η συστηματική υποστήριξη επιχειρήσεων από τη Simbiosis για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων εκτείνεται πολύ πιο πέρα από την απλή σύνταξη φακέλου-αίτησης για ένταξη της επένδυσης σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

 • Διαθέτουμε ολοκληρωμένο σύστημα εκτίμησης βιωσιμότητας επένδυσης και προοπτικής ενίσχυσης από χρηματοδοτικά προγράμματα
 • Παρέχουμε διαρκή ενημέρωση υποψηφίων επενδυτών για εξελίξεις αγορών, τεχνολογιών και διοικητικού πλαισίου
 • Έχουμε υποστηρίξει συμβουλευτικά πλήθος επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων συμβάλλοντας στην ανάπτυξη τους

Αγροτική / Τοπική Ανάπτυξη

Υπερβαίνοντας τις εκάστοτε συμβατικές μας δεσμεύσεις, ακολουθούμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία είναι αναγκαία για την επιτυχή και αποτελεσματική ολοκλήρωση έργων αγροτικής ανάπτυξης σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο.

 • Συμμετείχαμε ως Τεχνικός Σύμβουλος στη σύνταξη του Καλλιεργητικού Πλάνου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ένα σχέδιο δράσης της Περιφέρειας για την ανάπτυξη του αγροτικού της τομέα με ορίζοντα το 2020
 • Υποστηρίξαμε ενεργά την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη σύσταση της Αγροδιατροφικής της Σύμπραξης ως «όχημα» διασύνδεσης του αγρο-διατροφικού και τουριστικού τομέα.
 • Έχουμε υποστηρίξει Ομάδες Τοπικής Δράσης στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση της τοπικής στρατηγικής για την ανάπτυξη περιοχών μέσω του προγράμματος Leader
 • Συντονίζουμε καινοτόμα έργα για την ανάδειξη τοπικών-γηγενών ποικιλιών αμπέλου και δημιουργίας εργαλείων υποστήριξης λήψης αποφάσεων στην ελαιοκαλλιέργεια

Οργάνωση Πληροφοριών

Στη Simbiosis επενδύουμε στη δημιουργία υπηρεσιών και εργαλείων λειτουργικής αξιοποίησης του μεγάλου όγκου πληροφοριών που διακινείται και αφορά τις εξελίξεις διαφόρων πτυχών του αγροτικού χώρου. Οι υπηρεσίες και τα εργαλεία αυτά αφορούν Οργανισμούς και επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία πρόσβαση σε αξιόπιστες, έγκυρες και χρήσιμες πηγές πληροφοριών για λήψη αποφάσεων.

 • Έχουμε αναπτύξει και λειτουργούμε πύλες παροχής εξειδικευμένης πληροφόρησης με βάση γεωγραφικά ή θεματικά κριτήρια (deligate.gr, omadesparagogon.gr)
 • Δημιουργήσαμε και εμπλουτίζουμε διαρκώς βάσεις δεδομένων με πληροφοριακό υλικό για διάφορες πτυχές λειτουργίας του αγρο-διατροφικού συστήματος
 • Διαθέτουμε εργαλεία δημιουργίας χρηστικής, έγκυρης και αξιόπιστης πληροφόρησης που καλύπτει ανάγκες Οργανισμών και επιχειρήσεων για λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων
 • Τροφοδοτούμε επιχειρήσεις και Οργανισμούς με πληροφοριακό υλικό για την οργάνωση της λειτουργίας τους και την παρουσίαση-προβολή των δραστηριοτήτων τους

Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων

Με δεδομένη την εστίαση των δραστηριοτήτων μας στον αγρο-διατροφικό τομέα θεωρούμε ως αυτονόητη τη στήριξη αναπτυξιακών και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών για την διαμόρφωση ενός πλαισίου παραγωγής ποιοτικών, ασφαλών και υγιεινών προϊόντων.

 • Έχουμε αναλάβει τη σύνταξη φακέλου για την κατοχύρωση των ονομασιών Μανταρίνι Χίου ΠΓΕ και Μέλι Κισσούρι ΠΟΠ
 • Συμμετείχαμε σε Ομάδες εργασίας για την εξειδίκευση των εθνικών προτύπων ολοκληρωμένης διαχείρισης εσπεριδοειδών και παραγωγής βόειου κρέατος ποιότητας
 • Παρέχουμε συστηματικά συμβουλευτική υποστήριξη σε επιχειρήσεις για την πιστοποίηση τους, σύμφωνα με διεθνή και εμπορικά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων
 • Έχουμε αναπτύξει συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων που είναι απόλυτα λειτουργικά, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των επιχειρήσεων που μας εμπιστεύονται.
 • Έχουμε σχεδιάσει ευέλικτα προγράμματα κατάρτισης στελεχών παραγωγικών επιχειρήσεων για θέματα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

Νέα @ simbiosis

Ένας πρακτικός οδηγός για να δημιουργήσετε μια νέα Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών

  Μείωση του κόστους παραγωγής, βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά, αύξηση όγκου παραγωγής … είναι μόνο μερικοί από τους λόγους για τους οποίους οι παραγωγοί επιδιώκουν να δημιουργήσουν Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών. Αλλά αυτό δε γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται στρατηγική και όραμα. Και συμβαίνει πολύ πιο συχνά από όσο νομίζουμε. Η Simbiosis […]

Ενημερωτικές εκδηλώσεις OliveGROW στην Κρήτη

Το εταιρικό σχήμα του έργου «OliveGrow» σας προσκαλεί στις ενημερωτικές εκδηλώσεις του έργου που θα πραγματοποιηθούν στον Συκολόγο (22/5/2024) και στην Κριτσά (23/5/2024) Το ερευνητικό έργο Olivegrow εστιάζει σε μια καλλιέργεια αδιαμφισβήτητης σπουδαιότητας για την ελληνική οικονομία και αφορά στην ανάπτυξη ενός αξιόπιστου και εύχρηστου Πληροφοριακού́ Συστήματος το οποίο ενσωματώνει αρχές και μεθόδους γεωργίας ακριβείας […]

Μια συνεργασία που …. έσταξε μέλι ΠΟΠ

Η συνεργασία μας με τον Μελισσοκομικό Σύλλογο Καρύστου για την καταχώριση της ονομασίας Μέλι Κισσούρι στο μητρώο των προϊόντων της Ε.Ε. με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π) ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελεστικός κανονισμός για την καταχώριση της ονομασίας Μέλι Κισσούρι. Το Μέλι Κισσούρι είναι μέλι […]

Ξεκινά το επιχειρησιακό σχέδιο UNICGRAPES

Το έργο UNICGRAPES  έχει ως αντικείμενο να προσδιορίσει την ιδιαιτερότητα 5 γηγενών ποικιλιών της Στερεάς Ελλάδας (Μούχταρο, Βραδυανό, Μαυροκουντούρα, Σαββατιανό & Μαλαγουζιά) και τη διαφοροποίησή τους από επιλεγμένες διεθνείς ποικιλίες αναφοράς (Chardonnay, Syrah & Cabernet Sauvignon) μέσα από συγκρίσεις χημικής τους σύστασης και του οργανοληπτικού τους προφίλ. Το έργο αποσκοπεί στην επίλυση του προβλήματος της […]

Επικοινωνία

Η Simbiosis υποστηρίζει με εξειδικευμένες υπηρεσίες και συστήματα τη λήψη και την υλοποίηση αποφάσεων που επηρεάζουν και καθορίζουν τη λειτουργία επιχειρήσεων,οργανισμών και φορέων που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στον αγροδιατροφικό τομέα.Στη Simbiosis σχεδιάζουμε, αναπτύσσουμε, προτείνουμε και εφαρμόζουμε λύσεις αφού έχουμε μελετήσει προσεκτικά τις πραγματικές ανάγκες του κάθε μας πελάτη προσπαθώντας πάντα να πραγματοποιούμε περισσότερα από όσα δεσμευόμαστε. Με την προσέγγιση αυτή αποσκοπούμε στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τον κάθε μας πελάτη, εμπιστοσύνη η οποία εξασφαλίζει τη διαχρονική μας παρουσία στην έντονα ανταγωνιστική αγορά που λειτουργούμε.Με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πλούσια επαγγελματική εμπειρία καθώς και σημαντικές δημιουργικές και επικοινωνιακές δεξιότητες εργαζόμαστε μαζί με σας και για εσάς, συνδέοντας την επιτυχία μας, με τη δική σας.

Αγγελία Πρόσληψης για το έργο OLIVEGROW

Δείτε εδώ την αγγελία για Γεωπόνο

Simbiosis – Αχαρνών 340 Αθήνα – 2111167613

www.simbiosis.gr
info@simbiosis.gr

GDPR – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

e-mail @ Simbiosis

Not readable? Change text. captcha txt
GreekEurope Skip to content