Αναπτυξιακά Προγράμματα

Υποστηρίζουμε με πληρότητα και με συστηματικό τρόπο τις ανάγκες Οργανισμών και Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αναζήτηση, διεκδίκηση και διαχείριση πόρων με στόχο την υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων σε επιλεγμένες περιοχές, τομείς ή κλάδους. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες του Δημοσίου Τομέα & της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ποικίλους τρόπους όπως:

 • Tην ταχεία ανάλυση επιμέρους ζητημάτων και τη διατύπωση γνώμης για τη λήψη αποφάσεων
 • Tην ad hoc παροχή συμβουλών/απόψεων με τη μορφή υπομνημάτων/σημειωμάτων
 • Tην εκπόνηση μελετών όπου διερευνώνται σε βάθος οι επιμέρους πτυχές διαφόρων ζητημάτων σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές
 • Tη συστηματική και διαρκή συμβουλευτική υποστήριξη

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν: Υποστήριξη για τον στρατηγικό σχεδιασμό σε αναπτυξιακά προγράμματα σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό ή/και κλαδικό επίπεδο, Τεχνική υποστήριξη οργανισμών και υπηρεσιών για την διαχείριση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, εξειδικευμένες έρευνες, μελέτες και αναλύσεις για την εφαρμογή πολιτικών σε αναπτυξιακά προγράμματα σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό ή και κλαδικό επίπεδο.

Υποστήριξη Επιχειρηματικότητας

Με εξειδικευμένη τεχνογνωσία, σημαντική εμπειρία, κατάλληλα εργαλεία και δεξιότητες υποστηρίζουμε ιδιωτικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις με μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται :

 • Διαχείριση & διοίκηση έργων και προγραμμάτων
 • Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας-βιωσιμότητας
 • Σύνταξη επενδυτικών σχεδίων & Business plans
 • Σχεδιασμός & διεξαγωγή ερευνών επιχειρησιακής βελτίωσης
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων, πρωτογενούς παραγωγής περιβαλλοντικής προσαρμογής κλπ.

Το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρουμε σε συνδυασμό με τη σοβαρότητα και υπευθυνότητα που μας χαρακτηρίζει, μας επιτρέπουν να προσεγγίζουμε ολιστικά τις επιχειρηματικές σας πρωτοβουλίες και δραστηριότητες. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει την ταχεία κατανόηση των αναγκών ή των απαιτήσεων σας, την αναγνώριση τυχόν κενών στους επιχειρηματικούς σας σχεδιασμούς και τη διατύπωση προτάσεων – λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Local Agrigates

Ένα νέο πεδίο υπηρεσιών το οποίο δημιουργήσαμε συνδυάζοντας την πολύχρονη εμπειρία μας από τον αγροτικό χώρο με σύγχρονα επιχειρησιακά εργαλεία.
Με εστίαση στη δημιουργία αξίας, συγκεντρώνουμε, αναλύουμε & αξιολογούμε πληροφορίες, από πολλαπλά πεδία και πηγές, με σκοπό την υποστήριξη στρατηγικών marketing Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό χώρο.
Προσεγγίζουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες προβολής του κάθε Οργανισμού βασιζόμενοι αποκλειστικά στο τρίπτυχο:

 • Ευελιξία & Προσαρμοστικότητα
 • Λειτουργικότητα & Απλότητα
 • Εγκυρότητα & Αξιοπιστία


Η θεματολογία και η συχνότητα της πληροφόρησης σχεδιάζονται και προδιαγράφονται από κοινού και η ροή των πληροφοριών γίνεται με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο που επιτρέπει την ενίσχυση των δεσμών του κάθε Οργανισμού με το target group του.

Περισσότερα …

Το έργο μας

Ομάδες Παραγωγών

Συλλογικότητα, συσπείρωση, μεγέθυνση. Ένα τρίπτυχο επιτυχίας το οποίο η Simbiosis υποστηρίζει με σθένος προτρέποντας παραγωγούς να οργανωθούν σε συλλογικά σχήματα με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και την αύξηση της διαπραγματευτικής τους δύναμης.

 • Υποστήριξη 25 επιχειρήσεων του συνεταιριστικού και εμπορικού δικαίου για την αναγνώρισή τους ως Οργανώσεις Παραγωγών και την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων
 • Ανάπτυξη και λειτουργία της θεματικής ενημερωτικής πύλης omadesparagogon.gr με χρήσιμο πληροφοριακό υλικό για την αναγνώριση και τη λειτουργία των συλλογικών σχημάτων
 • Διάθεση της ενημερωτικής πύλης omadesparagogon.gr για προβολή του έργου και των δραστηριότητας άτυπων και αναγνωρισμένων συλλογικών σχημάτων του πρωτογενή τομέα
 • Οργάνωση και συμμετοχή σε περισσότερες από 30 ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις προοπτικές των συλλογικών σχημάτων

Προγράμματα ΟΕΦ

Από το 2009 έχουμε στηρίξει με απόλυτη επιτυχία τον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων ΟΕΦ (Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων) δίνοντας πάντα έμφαση στην ουσία και όχι στον εντυπωσιασμό

 • 40 προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 20 εκ €
 • Απορρόφηση που ξεπερνά το 98% του προϋπολογισμού
 • Συντονισμός και εποπτεία άνω των 150 δράσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης, βιολογικής καλλιέργειας, εναλλακτικών τεχνικών καταπολέμησης του δάκου, κατάρτισης παραγωγών, ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και ιχνηλασιμότητας
 • Παρακολούθηση άνω των 100 δράσεων προμήθειας και διανομής εξοπλισμού παραγωγής και συγκομιδής σε παραγωγούς, βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων, αναβάθμισης μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής, αποθήκευσης και τυποποίησης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών
 • Συνεργασία με πάνω από 250 προμηθευτές, γεωτεχνικούς συμβούλους, τραπεζικά στελέχη, λογιστές και υπηρεσιακά στελέχη Δημοσίων φορέων
 • Πλήρης ανταπόκριση στις απαιτήσεις που διατυπώθηκαν στους 150 ελέγχους που πραγματοποίησαν στελέχη των ΔΑΟΚ, του ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ

Επενδύσεις

Ο αγρο-διατροφικός τομέας είναι ένα πεδίο στο οποίο διαχρονικά καταγράφεται σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον αυτό κατά καιρούς εντείνεται από τα προγράμματα ενίσχυσης επενδύσεων που αφορούν την πρωτογενή παραγωγή ή τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή τροφίμων αλλά και άλλων προϊόντων (π.χ. βαμβάκι, καπνός, βιοκαύσιμα κλπ). Η συστηματική υποστήριξη επιχειρήσεων από τη Simbiosis για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων εκτείνεται πολύ πιο πέρα από την απλή σύνταξη φακέλου-αίτησης για ένταξη της επένδυσης σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

 • Διαθέτουμε ολοκληρωμένο σύστημα εκτίμησης βιωσιμότητας επένδυσης και προοπτικής ενίσχυσης από χρηματοδοτικά προγράμματα
 • Παρέχουμε διαρκή ενημέρωση υποψηφίων επενδυτών για εξελίξεις αγορών, τεχνολογιών και διοικητικού πλαισίου
 • Έχουμε υποστηρίξει συμβουλευτικά πλήθος επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων συμβάλλοντας στην ανάπτυξη τους

Αγροτική / Τοπική Ανάπτυξη

Υπερβαίνοντας τις εκάστοτε συμβατικές μας δεσμεύσεις, ακολουθούμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία είναι αναγκαία για την επιτυχή και αποτελεσματική ολοκλήρωση έργων αγροτικής ανάπτυξης σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο.

 • Συμμετείχαμε ως Τεχνικός Σύμβουλος στη σύνταξη του Καλλιεργητικού Πλάνου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ένα σχέδιο δράσης της Περιφέρειας για την ανάπτυξη του αγροτικού της τομέα με ορίζοντα το 2020
 • Υποστηρίξαμε ενεργά την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη σύσταση της Αγροδιατροφικής της Σύμπραξης ως «όχημα» διασύνδεσης του αγρο-διατροφικού και τουριστικού τομέα.
 • Έχουμε υποστηρίξει Ομάδες Τοπικής Δράσης στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση της τοπικής στρατηγικής για την ανάπτυξη περιοχών μέσω του προγράμματος Leader
 • Συντονίζουμε καινοτόμα έργα για την ανάδειξη τοπικών-γηγενών ποικιλιών αμπέλου και δημιουργίας εργαλείων υποστήριξης λήψης αποφάσεων στην ελαιοκαλλιέργεια

Οργάνωση Πληροφοριών

Στη Simbiosis επενδύουμε στη δημιουργία υπηρεσιών και εργαλείων λειτουργικής αξιοποίησης του μεγάλου όγκου πληροφοριών που διακινείται και αφορά τις εξελίξεις διαφόρων πτυχών του αγροτικού χώρου. Οι υπηρεσίες και τα εργαλεία αυτά αφορούν Οργανισμούς και επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία πρόσβαση σε αξιόπιστες, έγκυρες και χρήσιμες πηγές πληροφοριών για λήψη αποφάσεων.

 • Έχουμε αναπτύξει και λειτουργούμε πύλες παροχής εξειδικευμένης πληροφόρησης με βάση γεωγραφικά ή θεματικά κριτήρια (deligate.gr, omadesparagogon.gr)
 • Δημιουργήσαμε και εμπλουτίζουμε διαρκώς βάσεις δεδομένων με πληροφοριακό υλικό για διάφορες πτυχές λειτουργίας του αγρο-διατροφικού συστήματος
 • Διαθέτουμε εργαλεία δημιουργίας χρηστικής, έγκυρης και αξιόπιστης πληροφόρησης που καλύπτει ανάγκες Οργανισμών και επιχειρήσεων για λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων
 • Τροφοδοτούμε επιχειρήσεις και Οργανισμούς με πληροφοριακό υλικό για την οργάνωση της λειτουργίας τους και την παρουσίαση-προβολή των δραστηριοτήτων τους

Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων

Με δεδομένη την εστίαση των δραστηριοτήτων μας στον αγρο-διατροφικό τομέα θεωρούμε ως αυτονόητη τη στήριξη αναπτυξιακών και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών για την διαμόρφωση ενός πλαισίου παραγωγής ποιοτικών, ασφαλών και υγιεινών προϊόντων.

 • Έχουμε αναλάβει τη σύνταξη φακέλου για την κατοχύρωση των ονομασιών Μανταρίνι Χίου ΠΓΕ και Μέλι Κισσούρι ΠΟΠ
 • Συμμετείχαμε σε Ομάδες εργασίας για την εξειδίκευση των εθνικών προτύπων ολοκληρωμένης διαχείρισης εσπεριδοειδών και παραγωγής βόειου κρέατος ποιότητας
 • Παρέχουμε συστηματικά συμβουλευτική υποστήριξη σε επιχειρήσεις για την πιστοποίηση τους, σύμφωνα με διεθνή και εμπορικά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων
 • Έχουμε αναπτύξει συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων που είναι απόλυτα λειτουργικά, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των επιχειρήσεων που μας εμπιστεύονται.
 • Έχουμε σχεδιάσει ευέλικτα προγράμματα κατάρτισης στελεχών παραγωγικών επιχειρήσεων για θέματα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

Νέα @ simbiosis

Γιορτάζουμε τα 10 πρώτα χρόνια της Simbiosis και κοιτάμε τα επόμενα 10

Ιούλιος 2009. Λίγους μήνες πριν η Ελλάδα μπει στο πρώτο μνημόνιο αποφασίσαμε να ιδρύσουμε τη Simbiosis. Μπορεί τότε να είχαμε άλλο όνομα… αλλά οι αρχές και οι αξίες πάνω στις οποίες στηρίξαμε τη δημιουργία της Simbiosis παραμένουν ίδιες. Στην πορεία φάνηκε ότι οι επιλογές μας ήταν σωστές. 10 χρόνια μετά δεν συνεχίζουμε απλά να υπάρχουμε! Έχοντας δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας βλέπουμε με αισιοδοξία το μέλλον.

Στην πορεία εξελιχθήκαμε, κάναμε πράξη αρκετές από τις ιδέες μας, αποκτήσαμε νέες γνώσεις και εμπειρίες αλλά πάνω από όλα …. συνεχίζουμε να πραγματοποιούμε πάντα περισσότερα από όσα δεσμευόμαστε.

Τα επόμενα 10 χρόνια δεν θα είναι τα ίδια με τα προηγούμενα. Στον αγροδιατροφικό τομέα – όπου η Simbiosis δραστηριοποιείται παρέχοντας εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίεςκαι συστήματα σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς – αναμένονται σημαντικές εξελίξεις.

συνέχεια…

Ξεκινά το επιχειρησιακό σχέδιο UNICGRAPES

Το έργο UNICGRAPES  έχει ως αντικείμενο να προσδιορίσει την ιδιαιτερότητα 5 γηγενών ποικιλιών της Στερεάς Ελλάδας (Μούχταρο, Βραδυανό, Μαυροκουντούρα, Σαββατιανό & Μαλαγουζιά) και τη διαφοροποίησή τους από επιλεγμένες διεθνείς ποικιλίες αναφοράς (Chardonnay, Syrah & Cabernet Sauvignon) μέσα από συγκρίσεις χημικής τους σύστασης και του οργανοληπτικού τους προφίλ.

Το έργο αποσκοπεί στην επίλυση του προβλήματος της χαμηλής ανταγωνιστικότητας του αμπελο-οινικού κλάδου της Περ. Στερεάς Ελλάδας μέσω της ενίσχυσης της δυνατότητας τοποθέτησης οίνων στην αγορά που διακρίνονται από στοιχεία αυθεντικότητας, διαφορετικότητας και ισχυρών δεσμών με τον τόπο καταγωγής τους.  Είναι γνωστό άλλωστε ότι η συμμετοχή γηγενών ποικιλιών στην παραγωγή ποιοτικών οίνων στην Στερεά Ελλάδα είναι καθηλωμένη σε χαμηλά επίπεδα παρά το γεγονός ότι έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν σημαντική προστιθέμενη αξία στο οινικό προϊόν της Περιφέρειας.

συνέχεια…

Μεγάλη ευθύνη και τιμή
να συνεργάζεσαι με τους πρώτους

Πρόσφατα η Simbiosis ανανέωσε τη συνεργασία της με τον ΑΣ Κριτσάς, τον ΑΣ Συκολόγου και τον ΑΣ Μυλοποτάμου. Η νέα συνεργασία αφορά στην υποστήριξη τους για την επιτυχή υλοποίηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την περίοδο 2018-2021. Προγράμματα που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας παραγωγής ελαιολάδου.
Για εμάς στη Simbiosis είναι μεγάλη ευθύνη και τιμή να συνεργαζόμαστε με τους πρώτους όπως αναφέρει ο Γενικός της Διευθυντής, καθώς το πρόγραμμα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κριτσάς είναι το μεγαλύτερο σε όλη την επικράτεια μεταξύ 92 προγραμμάτων.Το πρόγραμμα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Συκολόγου είναι το μεγαλύτερο στο Νομό Ηρακλείου μεταξύ 21 προγραμμάτων και, το πρόγραμμα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου είναι το μεγαλύτερο στο Νομό Ρεθύμνου
συνέχεια….

Επενδυτικά Σχέδια σε καθεστώς αβεβαιότητας

Είναι φανερό ότι παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα έχει εισέλθει τελευταία σε περίοδο αποσυντονισμού των αλυσίδων αξίας, των αλυσίδων μεταφοράς, των διεργασιών παραγωγής, των αγορών πρώτων και βοηθητικών υλών και βέβαια της αγοράς χρήματος.

Οι μεγάλες αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον όλων των επιχειρήσεων αλλά ειδικότερα εκείνων του αγροτοδιατροφικού τομέα, επιβάλλουν αυξημένη εγρήγορση από όσους πρέπει να πάρουν επιχειρηματικές και επενδυτικές αποφάσεις το επόμενο διάστημα.

Στην ΕΕ και ειδικότερα στην ζώνη του Ευρώ, συνηθίσαμε για δύο περίπου δεκαετίες να μελετάμε επιχειρηματικά και επενδυτικά σχέδια σε καθεστώς τόσο σχετικής σταθερότητας της αξίας (ισοτιμίας) του νομίσματος, όσο και σχετικά σταθερών επιτοκίων. Επιπλέον το επενδυτικό περιβάλλον για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις ρυθμίζονταν από θεσμικές προβλέψεις και τα καθεστώτα των διαρθρωτικών ταμείων ή άλλων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ. Κύματα αναπτυξιακών προγραμμάτων με βάση οικονομικά κίνητρα αποτελούν καιρό τώρα την βάση των επενδυτικών αποφάσεων των ΜΜΕ. Με μια τέτοια σταθερότητα, απλουστεύονταν οι προβλέψεις των οικονομοτεχνικών μελετών και οι σχετικοί υπολογισμοί. Οι απλοποιημένες προσεγγίσεις των μελετών για επενδυτικά σχέδια είχαν το πλεονέκτημα του λιγότερου κόπου και της αμελητέας επίδρασης στα συμπεράσματα των οικονομοτεχνικών μελετών.

συνέχεια….

Επικοινωνία

Η Simbiosis υποστηρίζει με εξειδικευμένες υπηρεσίες και συστήματα τη λήψη και την υλοποίηση αποφάσεων που επηρεάζουν και καθορίζουν τη λειτουργία επιχειρήσεων,οργανισμών και φορέων που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στον αγροδιατροφικό τομέα.Στη Simbiosis σχεδιάζουμε, αναπτύσσουμε, προτείνουμε και εφαρμόζουμε λύσεις αφού έχουμε μελετήσει προσεκτικά τις πραγματικές ανάγκες του κάθε μας πελάτη προσπαθώντας πάντα να πραγματοποιούμε περισσότερα από όσα δεσμευόμαστε. Με την προσέγγιση αυτή αποσκοπούμε στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τον κάθε μας πελάτη, εμπιστοσύνη η οποία εξασφαλίζει τη διαχρονική μας παρουσία στην έντονα ανταγωνιστική αγορά που λειτουργούμε.Με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πλούσια επαγγελματική εμπειρία καθώς και σημαντικές δημιουργικές και επικοινωνιακές δεξιότητες εργαζόμαστε μαζί με σας και για εσάς, συνδέοντας την επιτυχία μας, με τη δική σας.

Αγγελία Πρόσληψης για το έργο OLIVEGROW

Δείτε εδώ την αγγελία για Γεωπόνο

Simbiosis – Αχαρνών 340 Αθήνα – 2111167613

www.simbiosis.gr
info@simbiosis.gr

GDPR – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

e-mail @ Simbiosis

Not readable? Change text. captcha txt
GreekEurope Skip to content