Επενδυτικά Σχέδια σε καθεστώς αβεβαιότητας

Είναι φανερό ότι παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα έχει εισέλθει τελευταία σε περίοδο αποσυντονισμού των αλυσίδων αξίας, των αλυσίδων μεταφοράς, των διεργασιών παραγωγής, των αγορών πρώτων και βοηθητικών υλών και βέβαια της αγοράς χρήματος.

Οι μεγάλες αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον όλων των επιχειρήσεων αλλά ειδικότερα εκείνων του αγροτοδιατροφικού τομέα, επιβάλλουν αυξημένη εγρήγορση από όσους πρέπει να πάρουν επιχειρηματικές και επενδυτικές αποφάσεις το επόμενο διάστημα.

Στην ΕΕ και ειδικότερα στην ζώνη του Ευρώ, συνηθίσαμε για δύο περίπου δεκαετίες να μελετάμε επιχειρηματικά και επενδυτικά σχέδια σε καθεστώς τόσο σχετικής σταθερότητας της αξίας (ισοτιμίας) του νομίσματος, όσο και σχετικά σταθερών επιτοκίων. Επιπλέον το επενδυτικό περιβάλλον για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις ρυθμίζονταν από θεσμικές προβλέψεις και τα καθεστώτα των διαρθρωτικών ταμείων ή άλλων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ. Κύματα αναπτυξιακών προγραμμάτων με βάση οικονομικά κίνητρα αποτελούν καιρό τώρα την βάση των επενδυτικών αποφάσεων των ΜΜΕ. Με μια τέτοια σταθερότητα, απλουστεύονταν οι προβλέψεις των οικονομοτεχνικών μελετών και οι σχετικοί υπολογισμοί. Οι απλοποιημένες προσεγγίσεις των μελετών για επενδυτικά σχέδια είχαν το πλεονέκτημα του λιγότερου κόπου και της αμελητέας επίδρασης στα συμπεράσματα των οικονομοτεχνικών μελετών.

Ήδη διαμορφώθηκε μια νέα κατάσταση στην Οικονομία της ΕΕ από τη στιγμή που η αυστηρή νομισματική πολιτική αρχίζει να χαλαρώνει με διάφορες αιτιολογίες. Παράδειγμα, η έκδοση ομολόγων για την αντιμετώπιση της Πανδημίας στο άμεσο παρελθόν και η πιθανή έκδοση ακόμα περισσότερων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Ανεξάρτητα από το ύψος του ποσοστού του πληθωρισμού που ανακοινώνεται (και των επιτοκίων που θα ακολουθήσει νομοτελειακά, η επίδραση θα υπάρχει και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, τόσο από τους μελετητές όσο και από τους λήπτες επιχειρηματικών αποφάσεων.

Οι επερχόμενες αλλαγές επιβάλλουν να ληφθούν υπόψη δύο παράμετροι:

  • τα νέα ή ακριβέστερα τα «αναμενόμενα» – «πιθανολογούμενα» επιτόκια των τυχόν δανείων που απαιτεί το χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου. Αν δεν γίνει τέτοιος υπολογισμός, τότε το χρηματοοικονομικό κόστος του σχεδίου δεν θα είναι ακριβές άρα το σχέδιο θα είναι λανθασμένο.
  • Τις «αναμενόμενες» ή «πιθανολογούμενες», λόγω πληθωρισμού, αλλαγές στα επίπεδα τιμών πώλησης των προϊόντων ή υπηρεσιών κατά την διάρκεια ζωής της επένδυσης. Αυτές οι τιμές προσδιορίζουν τα έσοδα που μόνο με παραδοχές μπορούν πλέον να προσεγγιστούν σε επίπεδο μελέτης.

Πολλές οικονομοτεχνικές μελέτες μέχρι σήμερα, αρκούνταν σε απλουστευτικές αλλά δόκιμες προσεγγίσεις. Στο εξής, ο Υπολογισμός της παρούσας Αξίας των μελλοντικών αποδόσεων των επενδύσεων δεν θα μπορεί να γίνεται απλουστευτικά. Αντίθετα θα πρέπει να τεκμηριώνονται οι παραδοχές για το επίπεδο των επιτοκίων, του πληθωρισμού,  και των τιμών αγοράς πρώτων και ενδιάμεσων υλών όσο και τιμών πώλησης των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών.

 

e-mail @ Simbiosis

Not readable? Change text. captcha txt
GreekEurope Skip to content